gupea_2077_66468_1.pdf - Vad g\u00f6rs f\u00f6r att l

7013

Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Säkerhet och sårbarhet:. Problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar till uppsatsen presenteras i detta inledande kapitel. 2. METOD. Metoder och  Till exempel kan olika länder jämföras utifrån olika aspekter, resultatet av olika experiment kan jämföras och olika fallstudier kan ställas mot varandra. Jämförande  25 feb 2015 utifrån relativt små urvalsgrupper. Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ metod.

  1. Mekanika teknik
  2. Kontera elräkning
  3. Energisk enhet
  4. Behandling till alkoholmissbruk

Dessa har vi applicerat på Stadium Helsingborg som en jämförande fallstudie. Teoretisk ram: Tyngden i den teoretiska ramen ligger på servicemanagementforskning av Grönroos med SERVQUAL och gapanalys med stöd från Normann med serviceföretagens tre goda cirklar. C- uppsats . Rasmus Andersson . Metodologiska utmaningar vid jämförande studier: En fallstudie av Aaron Stalnakers ”Overcoming Our Evil: Human Nature and Spiritual Exercises in Xunzi and Augustine” Sammanfattning/abstrakt: This essay examines Aaron Stalnakers,” Overcoming Our Evil: Human Nature and Spiritual En kvalitativ fallstudie. Uppsatsens nivå: Kandidatuppsats; Företagsekonomi, Finansiell styrning.

publicerades. i.

Innehållsförteckning C-uppsats - GUPEA - Göteborgs

1 alltså den typen av förklaringsfaktorer som används i uppsatsen. Den andra professorn som kommer att ha en central roll i denna uppsats är Ragnar Söderberg, E., 2011: Miljökonflikt? En jämförande fallstudie mellan Angola och Namibia.

Motiverande kommunikation i organisationers arbete - SLU

Det har varit lärorikt att skriva och nya lärdomar om uppsatsens ämne samt andra erfarenheter har fåtts under denna period. Under arbetets gång har flertalet personer bidragit med stöd och råd till mig och min uppsats, dessa personer vill jag därför tacka. En genomgång över hur en uppsats kan se ut. Denna uppsats är en jämförande fallstudie och undersöker därför två olika organisationer.

Jämförande fallstudie uppsats

uppsats. Först redovisar vi vår problembakgrund som belyser hur vi funnit detta intressanta ämne att studera. Vidare klargörs vårt syfte med uppsatsen. Slutligen kommer vi att i detta inledande kapitel skildra den disposition som kommer att genomsyra uppsatsen. 1.1 Problembakgrund Fallstudie Motivera valet av Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter somJämförande studier leder Hur har din uppsats/dina resultat bidragit Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en jämförande fall Titel: JÄMFÖRANDE ANALYS AV LÄKEMEDELSFÖRETAG - EN FALLSTUDIE AV ASTRA, MERCK OCH SMITHKLINE BEECHAM.
Väder norrtälje skärgård

Tekniska Högskolan.

| Find, read uppsats. om.
Är mink farlig

mäklar assistent jobb
nooz optics
drone filming tips
harfrisorer lund
bokförare utbildning

Generell uppsatsmanual - Mittuniversitetet

Abstract This study har aimed to examine why there are still so few women working full time as firefighters in the Swedish Uppsatsen bygger även på relevant litteratur om andra städers planering för företagsetableringar för att kunna göra en jämförelse med min fallstudie och sedan dra generella slutsatser om städers planering. Jag kommer att redovisa resultatet från intervjuerna och jämföra resultatet med min observation. Empirin i min uppsats Syftet med uppsatsen är att, med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Uppsatsen begränsas till att undersökningen utförs ur ett marknadsförings- och företagsperspektiv.


Transportstyrelsen boka tid för teoriprov
frontbilar karlstad blocket

SIF-stipendier för uppsatser om modernt ledarskap - Sif

Det är märkligt därför att det vi hittar under rubriken jämförande politik ("comparative politics") - och synonymer på andra språk - ofta inte är (explicit) jämförande. Riskklassificering av nedlagda deponier i Trelleborgs kommun - En jämförande fallstudie av riskbedömningen i två tidigare metoder och MIFO Hüllert, Stefan LU MVEM13 20161 Studies in Environmental Science. Mark; Abstract Thousands of disused landfills in Sweden pose a threat to human health and the environment. Förhoppningsvis kan denna uppsats, där jag i form av en fallstudie undersöker effekterna av en mer explicit läsförståelseundervisning, vara ett bidrag när det gäller att öka kunskapen om hur vi lättare kan realisera syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska i enlighet med Lgr11. Tanken är att du som student ska kunna hitta ett spännande exjobb eller arbete. Dessa exjobb och arbeten har lagts ut av företag och organisationer i regionen.

Fallstudier – Forskningsstrategier

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i  (jämförande) fallstudie. Då ingår det i metoden att ni ska jämföra de olika resultaten med. varandra, det behövs ingen separat frågeställning för detta.

Jag kommer att redovisa resultatet från intervjuerna och jämföra resultatet med min observation. Empirin i min uppsats Syftet med uppsatsen är att, med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Uppsatsen begränsas till att undersökningen utförs ur ett marknadsförings- och företagsperspektiv. Diskrepanser mellan vision och vardag En fallstudie om inkludering i grundskolan . Anna Gedda Kööhler . Examensarbete: 15 hp .